Brand

Vårt element kan erbjuda samtliga brandklasser utan någon brandgipsskiva!

• REI 30

• REI 60

• REI 90

  • Vår hybridkonstruktions brandmotstånd har analyserats och verifierats genom brandprov vid Luleå Tekniska Universitet (LTU) med översyn av Michael Försth på LTU samt av Jörgen Thor på Brandskyddslaget AB. 

  • I den slutliga rapporten visas det att vårt utförande av takelementet uppfyller brandteknisk klass REI 90. Beräkningsmodellen med använda termiska materialdata kan användas generellt för beräkning av takelementets brandtekniska klass (R 30, R 60 , R 90 etc) vid olika utformningar. 

  • Takelementet brandprovades i en “modellugn vid Luleå Tekniska Univeresitetet (LTU). Temperaturerna mättes successivt i ett 20-tal olika punkter i Kertobalkarna när elementet utsatts för en temperaturpåverkan motsvarande standardbrandkurvan ISO 834 (4).

Varför klarar vi så hög brandklass?

Det finns flera förklaringar till att vår konstruktion  klarar den höga brandklassen utan brandgipsskiva. En förutsättning är att plåten via tillräckligt långa skruv som sitter kvar under hela brandförloppet och håller stenullsisoleringen på plats. Detta innebär att skruvarna måste förankras in i “friskt” virke, ej förkolat. Inverkan av eventuell förkolning lokalt kring de långa skruvarna genom extra värmeledning har också studerats. Vidare har utdragsprov utförts på skruvarna efter försöket. Resultaten av dessa prov tillsammans med bestämningen av förkolningsdjupen har legat till grund för bestämning av erfordliga skruvlängder.

Resultaten av beräkningarna för olika utförande vad avser stenullsisoleringen och olika brandtekniska klasser R 30, R 60 samt R 90 har sammanställts i en tabell genom att reduktionen av balkhöjd anges. 

Beträffande infästning av plåten till Kertobalkarna gäller följande.

För R 30 är det tillfyllest med ordinarie infästning med 50 mm långa dykert. 
För R 60 och enbart lätt isolering kompletteras med träskruv 6 x 160 mm. I övrigt för R 60 kompletteras med träskruv 6 x 120 mm.
För R 90 och 50 mm tung isolering kompletteras med träskruv 6 x 160 mm. För R 90 och 100 mm tung isolering kompletteras med träskruv 6 x 120 mm.